Milyen tulajdonságot jelöl a magyar nyelvben az eSZ ?

Milyen tulajdonságot jelöl a magyar nyelvben az eSZ ?

1931
1
MEGOSZTÁS

A magyar szavak nem mások, mint tulajdonság összetételek.

Milyen tulajdonságot jelöl az eSZ ?

Szab-vág, szab-var, száguld-vágtat, szakaszt-választ, szállít-visz, szán-vesz (rész-vét), szarka-varjú, szeg-vág, szív-ver-visz, szám(ba)-vesz, szám(ki)-vet, szob(or)-vés, …

Az eSZ által jelölt kép az el-VÁL-ás. Mindegy, hogy el-ki-le-szét-meg-válik, át- vagy meg-változik. Az alap értemény a VÁL: ahogy az egyik rész elkülönül a többitől.

szab = vág, el-vál-aszt

szabad = el-vál-ik a kötöttől

szabály = viselkedési norma, egy vál-asztóvonal

szabó = varró, aki el-vál-aszt, majd összevarr

szabódik = von-akodik

szablya, szabdal = vag-dos

szag = el-vál-ik a testtől – G =gőzölög

száguld = vágtat

száj = a felső és alsó ajkak el-vál-nak egymástól

szak = el-vál-ik az egyedi az általánostól

szakács = szabács – vagdos, mint a szabó – el-vál-aszt, majd összekavar

szakad = el-válik a rész az egésztől

szakáll = amit vág-ni kell

szakasz = el-vál-ik a rész az egésztől

szál = el-vál-ik a rész az egésztől

száll = el-vál-ik a földtől

szalad >>> száguld = vág-tat

szalag = szál, ami el-vál-ik + aggat

szalakóta = vasvarjú – érdekes, hogy a szajkó és a szarka is a varjúfélék családjába tartozik

szállít = visz

szám = vonalat vés

szám-ba vesz, szám-ki-vet

szán = rész + vét

szánt = vág + távolodik – ekével hasítja, el-vág-ja, el-választja a földet

szaporodik = sok-szor-ozódik, el-vál-ik az utód az elődtől

szar = pl. el-vál-ik a szar a víztől

szar-ka = var-jú + tarka

szárny = szár + nyúlik – el-vál-ik a testtől

szarv = szár, ami el-vál-ik a fejtől

szecs-ka = apróra vág-ott szalma

szed = vesz, szak-ít

szeg = vág, el-vál-aszt

szegély = el-vál-asztó

szegény = szeg, azaz elválik + NY, mint nyúlik, azaz hosszan tartó nyomorúság

szégyen = a szegénységgel gyakran együtt jár a szégyenérzet

széjjel = el-vál-ik

székely = el-vál-ó, azaz elszakadt a többségtől (valamikor nagyon régen)

szekér = szállít (visz) + kerék

szekerce, szakóca = szel (vág) + ker (körív) + c (kicsi)

szek-rény = részekre osztva, egymástól el-vál-asztva

szel = vág

szem = a szemek el-vál-nak egymástól

szén = száraz + n(y) (nyúlós, ragadós, tapadós)

széna = száraz + n(y) (nyúlós – ahogy az állatok húzkodják ki a szálakat az etetőből)

szenny = el-vál-ik a tisztától

szent = a többi közül ki-vál-ó

szép = a többi közül ki-vál-ó

szer = azaz rész – egymástól el-vál-óan, sok-szorozva

szesz = alkoholos erjedés után el-vál-asztják az alapanyagtól, lepárolják

szét = sz (el-vál-ik) + t (távolodik)

szanaszét – részben innét a széna is

szétszakad = Ellenkező irányban működő erőszak által többfelé válik. CzF

szétszór = Bizonyos egésznek részeit ide-oda hányja, veti, hullatja, pergeti. CzF

sziget = sz (a szegélyig) + t (terjed) – el-vál-lik az őt körbezáró résztől

szigetel = el-vál-aszt, elkülönít

szigony = szeg, szúróeszköz + nyél

szíj = bőrből kell ki-vág-ni

szik = 1. a növények bele, ami elkülönül, el-vál-ik a többi résztől. 2. a csírázó magtól el-váló legelső levélke. 3. a tojás sárgája, ami el-vál-ik a fehérjétől.

szike = vág-ó, metsző eszköz

szikla = el-válik a környezettől, ki-vál-ik a tájból

szikra = ki-vál-ik a tűzből

szil = szalag vagy szilánk

szil-szál szal-ma-szál

szilag = el-vál-t rész. (“Dávid és Simai szerint valamely tömör állományu egésztől elszakadt darab; másképp szilak. Alapfogalomban egyeznek vele a forgácsdarabot jelentő szilács, szilánk, szilány.” CzF)

szilaj = vad, ki-vál-ó, kötöttséget nem tűrő

szilál = el-vál-aszt (“Valamely foszlán szerkezetű vagy fürtöt képező testnek rostjait, szalagait, szálait egymástól elválasztja, szétszórja, s mintegy szélnek ereszti. A szél szilálja az ember haját, a ló serényét; a búzakévét. Hangváltozattal: zilál.” CzF)

szilánk = el-vál-ik az egésztől

szimat = szag, ami el-vál-ik az állat testéből (a Czuczor szótárban még így szerepel)

szín = vál-tozik, ahogy a vil-ágosság, a fény vál-tozik

színház = át-vál-tozás

színész = át-vál-tozó

szirom = egymástól el-vál-ó kis levelek

szirt (szikla vagy nyakszirt) = kiemelkedő, ki-vál-ó, el-vál-ó

szít = 1. feléleszti a tüzet a parázsból, lángot vál-aszt ki. 2. visz-ályt szít

szitál = el-vál-aszt egymástól különböző részeket

szív = ver és be-szív-ja a vért, a vér pedig szállítja, viszi a tápanyagot a sejteknek

szivárvány = tündöklik, ki-vál-ik, ny=nyúlik

szó, szavak = a mondat egymástól el-vál-ó részei

szoba = a házból le-vál-asztott rész

szobor = vés-ett, faragott anyag

szokás = rossz szokás, jó szokás – a megszokottól el-vál-asztható, elkülöníthető

szolgál = önként vagy kényszer hatására el-vál-alja a szolgálatot – szolga réteg el-vál-ik a szabadoktól.

szomszéd = egymástól el-vál-asztott egységekben élnek a szomszédok

szónok = ki-vál-ik a sokaságból

szop = kiszív, el-vál-aszt valamilyen nedvet

szor = szer = egymástól el-vál-ó részek

szorgalmas = kitűnik, ki-vál-ik a többi közül

szoros = pl. tengerszoros, amely a szárazföldeket vál-asztja el egymástól

szórás = szórás közben el-vál-nak egymástól a részek

sző = egymástól el-vál-ó fonalakat egymásba fűzi (nem egy darab anyagból készül a szőttes)

szögbástya = szegletet képez, ki-vál-ik a fal síkjából

szögellik = szöget vagy szögletet képez

szőke = ki-vál-ik a többi közül, a barna és fekete sokaságból

szökik = ki-vál-ik a többi közül, mert nem akar teljesíteni valamely kötelezettséget

szőlő = egymástól el-vál-ó kis bogyók, szőlő szemek – ezért eredetileg SZÖMLŐ lehetett, hasonlóan a SZÖM-örce és a SZAM-óca szavakhoz

szőr = egymástól el-vál-ó részek, mint szál-ak

szörny = el-vál-tozott, nem megszokott, ki-vál-ik a többi közül + az NY a torzulásra, NY-úlásra, elváltozásra utal

szurdok = két hegyet el-vál-aszt egymástól

születés = a kicsiny el-vál-ik az anyától, vil-ágra jön

szünet = valami meg-szak-ad, el-vál-ik egymástól két rész

szűr = hasonlít a szit-áláshoz – el-vál-ik egymástól két rész

szürke = el-vál-ik egymástól a vil-ágos és a sötét

szűz-szüz = addig szűz, amíg nemi szemérmét sértetlenül megőrzi – a szüzesség elvesztése egy vál-asztóvonal az életben

Vértes Olivér jegyzete, 2016.03.25.

1 hozzászólás

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ